General Conditions (B2C in Dutch & B2B in English)

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

 

Satemwa Europe BV

 

E-mailadres: [email protected]

 

Telefoonnummer: +32 497 51 57 02

 

Ondernemingsnummer: BE 0598.728.837

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren momenteel in BE, NL, UK, DE, LUX, FR, IT, ES, SE, DK, PL, CZ, HU, US, FI, GR, IE, CZ. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, zullen we er alles aan doen om te kunnen leveren maar we kunnen je bestelling ook weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Mastercard, VISA, Maestro, Bancontact/Mister Cash, Belfius, Bank Transfer, Ideal, Paypall. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: afhankelijk van het leveringsadres kun je de beschikbare koerierdienst kiezen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

ARTIKEL 4 DE PRIJS

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, nationale taksen (in BE) en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. Ook melden we op voorhand hoeveel extra kosten er met een bepaald betalingsmiddel zijn verbonden.

ARTIKEL 5 BETALING

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 6 CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen een houdbaarheidsdatum van mimimum 6 maanden.

ARTIKEL 7 LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestelling bevestiging.

Leveringen gebeuren door de door jou gekozen koerierdienst. Er kunnen verschillende koerierdiensten mogelijk zijn, afhankelijk van uw leveringsadres.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Gelieve contact op te nemen met een van onze medewerkers via [email protected]

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 8 DUUR

De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.

Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected] . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Laatste aanpassing: 01 januari 2022

 

Gereral Conditions for B2B customers: 

SELLER

Satemwa Europe BV

Zilverenhoek 19

2530 Boechout

C.B.E. 0598.728.837

Price and payment

 1. The price due by the Purchaser is the price applicable at the time of shipping, the price mentioned in the confirmation email (hereafter: "Order") being subject to change in case of changed market conditions, unless if agreed otherwise in writing. All prices are exclusive of any VAT and any other taxes, duties and banking costs, if applicable.
 2. If the Purchaser requests any specific packaging, references, changes, to the products, the costs incurred by Seller shall be borne by the Purchaser.
 3. Except if provided otherwise, an advance payment of 100 % of the price is due upon conclusion of this agreement and payment of the remainder shall occur within 7 days of invoice.
 4. In case of late payment, Seller is entitled, without prior notice, (i) to interests at the rate of 8%er year; (ii) to an indemnity for administrative costs incurred of 3% of the unpaid invoice, without prejudice to Seller’s right to apply any other remedies, such as compensation for additional actual damages suffered, suspension of further deliveries or termination.

Delivery

 1. Terms of delivery (Incoterm 2020 and Delivery Time) are specified in the Order. Unless specified otherwise, any mentioned term of delivery is indicative and implies a best effort duty on behalf of Seller.

Conformity

 1. The products are in conformity when they meet the specifications provided in the Order or the usually acceptable variations thereof. Type samples do not represent a specific lot but gives a clear indication of the leaf style, character and general tasting profile of a certain product. Sales samples are representative samples of lots available in stock and can be ordered for approval before actual order shipment at cost. It is the Purchaser’s duty to investigate and test the products upon delivery and to check the compliance of their import, delivery, storage and use with the laws of the countries concerned.
 2. The Purchaser shall lose the right to rely on a lack of conformity of the products if it does not give detailed notice to Seller (specifying the nature and extent of the alleged lack of conformity) immediately upon delivery and before any further transport or sale, as far as this non conformity can be discovered by reasonable examination, otherwise within 2 calendar days after the Purchaser has discovered or ought to have discovered the non-conformity, and in any event within 10 calendar days from the date of delivery of the products. A claim of non-conformity can only be accepted insofar as the products, in the as-delivered state, have been subjected to lab testing. In any case, no claim of non-conformity can be made if the products are already treated or processed.
 3. In the event that either party believes it may be necessary to conduct a recall or other similar action with respect to the products sold under this agreement, Seller and Purchaser shall promptly consult with each other in good faith as to how best to proceed. The costs and expenses of a recall shall be borne by the Purchaser. ese costs and expenses shall only be recoverable from Satemwa if the recall is due to a lack of conformity that could not have been detected by a reasonable examination or a lab test by the Purchaser upon delivery of the products to the Purchaser.

Liability and remedies

 1. Seller will not be liable if, as a consequence of an event reasonably beyond their control (such as but not limited to strikes, lock-outs, shortages of raw materials or energy, epidemic, obstruction of transportation, breakdown of manufacturing equipment, governmental intervention, unexpected and unforeseen non-performance by Seller’s suppliers, etc.) the performance of an obligation is rendered reasonably impossible or commercially impractical.
 2. The liability of Seller shall be limited to the replacement of the deficient products and the reasonable costs for the return thereof. Due to the nature of the goods and food safety regulations returns will only be accepted for unopened and sealed original packaging. The Purchaser is only entitled to declare the sale voided or request a reduction of the purchase price if delivery of substitute products or remedy of the lack of conformity offered by Seller has not been performed within a reasonable period of time.
 3. Except in case of wilful misconduct, Seller shall not be liable for any indirect or consequential damage, such as but not limited to loss of production, profit loss, personnel costs, loss of opportunities. In any case, Seller’s liability shall not exceed the amount of the price of the products. These limitations of liability shall also apply in case of claim, if any, against Seller’s affiliate Satemwa Tea Estate Ltd.

Retention of title

 1. All products remain the property of Seller until the Purchaser has paid in full all amounts owed to Seller in connection with said sale or any other sale, including damages, costs and interest. The Purchaser may not grant any pledge, privilege or any other security interest on the products and will immediately inform Seller of any right, claim or action invoked by any third party regarding the products. The Purchaser may, in the ordinary course of its business, resell the products. This retention of title shall (to the fullest extent possible under the applicable law) also apply to the price to be received by the Purchaser when reselling the products, even if they have been repackaged or combined. The Purchaser assigns to Seller all its claims arising from such resale to the extent of its remaining debt.

Intellectual property rights and right of use

 1. All intellectual property rights, trade names, marks and logos owned or made available by Seller or its affiliate Satemwa Tea Estate Ltd. in the context of the Order, shall remain the sole and exclusive property of Seller or its affiliate Satemwa Tea Estate Ltd. Purchaser shall use these intellectual property rights, trade names, marks and logos only in connection with its reselling activities or any other use explicitly agreed upon.

Remedies

 1. In case of non-performance by the Purchaser, bankruptcy or liquidation of the Purchaser, attachment of the Purchaser’s assets or any insolvency proceeding, Seller shall be entitled, without prejudice to any other remedies, to suspend the performance of its own obligations (such as delivery), even if these obligations relate to another sale, or to terminate the sale by written notice. In case of termination, Seller is entitled to a lump sum indemnity of 25% of the price and may claim higher damages in case of higher actual loss.

Applicable provisions

 1. Any agreement entered into with Seller is exclusively governed by the Order as accepted by the Seller, by the present General Conditions and by Belgian law, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Other documents (such as the Purchaser’s general conditions of purchase) shall not apply.
 2. The failure of Seller to invoke any of these provisions shall not be construed as a waiver of any right under these provisions.
 3. If any provision or a part of any provision of the present agreement is declared null or void, then the remainder of this provision and the other provisions contained in the agreement shall remain in force.

Dispute resolution

 1. All disputes arising out or related to any agreement with Seller shall be settled by the competent courts of the Seller’s registered office. Seller may however also sue the Purchaser before the courts of the Purchaser’s registered offices or, if Seller is sued by a third party before any other jurisdiction, before the court seized of the original proceedings.

 

Reviewed on 01/01/2022