Disclaimer

1) Algemeen: Welkom op de website van Satemwa Europe BVBA (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt Satemwa Europe BVBA u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

 

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen die schriftelijk overeengekomen zijn tussen Satemwa Europe BVBA en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer was laatst gewijzigd op 22/06/2016.

 

2) Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

3) Aansprakelijkheden: Satemwa Europe BVBA levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Satemwa Europe BVBA proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Satemwa Europe BVBA u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

 

Satemwa Europe BVBA spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Satemwa Europe BVBA kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen Satemwa Europe BVBA u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

 

Satemwa Europe BVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

 

Satemwa Europe BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Satemwa Europe BVBA.

 

 

Echter, niets in deze disclaimer sluit Satemwa Europe BVBA aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.